Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani nevyužíváme. Pouze je předáme příslušné úvěrové nebo realitní společnosti. Všechny vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů společnostmi, které jsou řádně registrovány na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odesláním formuláře s tímto souhlasíte. Využití vašich údajů úvěrovými společnostmi najdete níže.


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále
jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů: Sabina Vydrová, IČO:11656859 , se sídlem v Hudlice, Jungmannova 10, 267 03. Vás
  tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je
  příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti
  s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se
  správcem, nebo které správce shromáždil jinak a
  zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či
  k plnění zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky,
  kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např.
  obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr
  nemovitostí, apod.) za účelem vytváření účetních
  dokladů a kontroly správnosti informací
 4. • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem
  zpracování
  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a
  nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno,
  příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa
  trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se
  subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní
  adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné
  informace)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů
  zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany
  subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních
  údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání
  obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)
 5. Kategorie subjektů údajů
  • klient správce
  • zaměstnanec správce
  • dodavatel služby
  • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
  • uchazeč o zaměstnání
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země
  mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním
  osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel
  zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky
  ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě
  budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně
  informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:
  • finanční ústavy
  • veřejné ústavy
  • zpracovatel
  • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností
  stanovených příslušnými právními předpisy
 7. Účel zpracování osobních údajů
  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  • jednání o smluvním vztahu
  • plnění smlouvy
  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených
  osob
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • výběrová řízení na vypsané pracovní pozice
  • plnění zákonných povinností ze strany správce
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
  • předání obchodních sdělení či jiných informacÍ v případě
  oprávněných zájmů správce
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je
  prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle
  správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce,
  příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení
  všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování
  osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce
  technické, organizační a právní opatření k zajištění
  ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby
  nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či
  ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
  neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
  osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být
  osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů
  údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny
  postupovat dle platných právních předpisů týkajících se
  ochrany osobních údajů.
 9. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a
  souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání
  v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v
  příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně
  nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
  závazkového vztahu, tak i z příslušných právních
  předpisů.
 10. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s
  výjimkou zákonem stanovených případů, kdy
  zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu
  údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní
  základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce
  bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
  stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
  přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
  subjektu údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která
  se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých
  zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
  veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým
  je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
  příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy
  před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
  práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
  osobních údajů.
 11. Práva subjektů údajů
  A. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost
  subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním
  údajům a k následujícím informacím:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje
  byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda
  dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
  profilování.
  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat
  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
  poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii
  v rámci administrativních nákladů s tímto spojenou.
  B . Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že
  správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních
  údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
  osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
  zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
  jejich zpracování, může:
  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
  Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
  doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce A. shledána
  oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce
  A., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový
  úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce A. nevylučuje, aby se subjekt údajů
  obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  C. Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se
  zpracováním osobních údajů, které dříve správci osobních
  údajů udělil.
  D. Práva subjektů údajů jsou tedy: uplatnit právo na opravu,
  na výmaz, na zapomenutí, na omezení zpracování. Dále
  právo na přenositelnost údajů je-li to technicky či
  organizačně proveditelné.